Bài 6: Tổng kết về điệu nhạc (Tư duy ứng dụng). Updating…..