Bài 3: Nốt nhạc từ ngăn 5 trở đi (ý nghĩa ngăn 12)