Bài 2: Nốt nhạc từ ngăn 1 -> ngăn 5 (lên dây không dùng app)