Bài 2: Strumming 4/4 đảo phách (cha cha cha cơ bản)