Đệm hát cơ bản

Đệm hát cơ bản

. Học các hợp âm căn bản 3 ngăn đầu cần đàn.
. Chuyển hợp âm đúng cách.
. Hiểu rõ 4 loại nhịp thông dụng 4/4, 2/4, 3/4, 6/8.
. Đệm hát với 8 điệu cơ bản.

Nội dung khóa học

Bắt đầu học Bài 1: Tư thế cầm guitar