. Học các hợp âm căn bản 3 ngăn đầu cần đàn.
. Chuyển hợp âm đúng cách.
. Hiểu rõ 4 loại nhịp thông dụng 4/4, 2/4, 3/4, 6/8.
. Đệm hát với 8 điệu cơ bản.