Chưa bao giờ (St. Việt Anh)

Full Tab & Sheet
  • Intro
  • Rhythm

File: Guitar pro (gpx), PDF

Mua Tab